Zkouška z interní propedeutiky

Zápočet a zkouška z interní propedeutiky

 1. Podmínkou konání zkoušky je zápočet, který student získá na základě dostatečné prezence a sestavení chorobopisu s těmito částmi:

    1. Anamnéza

    2. Fyzikální vyšetření

    3. Závěr (na základě symptomatologie) : formulace závěru nebude dokonalá, protože studenti nemohou ve 3. ročníku mít potřebné znalosti. Jde o to, aby studenti od počátku byli připraveni na zařazení této části do standardního chorobopisu.

     Chorobopis sestavuje student opakovaně během celého semestru a je kontrolován učitelem. Vhodné je, aby student během výuky propedeutiky zpracoval nejméně 3-5 takových vzorových chorobopisů. V takovém případě není nutné k udělení zápočtu zpracovávat další chorobopis a učitel podpisem stvrzuje, že studentovu schopnost sestavit chorobopis ověřil. Chorobopis není nutné nosit s sebou ke zkoušce, je podmínkou udělení zápočtu.

     Prezence: účast na stážích je povinná. Je možné tolerovat 1 absenci ( 1absence znamená 1 stáž). V případě většího počtu absencí je nutné písemně se omluvit vedoucímu výuky. V případě, že student chybí na více než na jedné stáži je povinen si po předchozí domluvě s vedoucím výuky nahradit stáž/e s jinou studijní skupinou. Náhradní stáže budou tolerovány jen ve výjimečných případech.

 2. Konání zkoušky z interní propedeutiky

  1. Zkouška bude prováděna na pracovišti, na kterém student absolvoval stáže.

  2. Zkouška bude probíhat vytažením jedné dvojice otázek z 25 možných.

  3. První z dvojice otázek věnovaná určité části fyzikálního vyšetření bude provedena u lůžka nemocného

   Studenti by měli na vybraném pacientovi demonstrovat examinátorovi schopnost provést vyšetření. Každý student ve skupině zkoušených by tak měl provést část fyzikálního vyšetření pod supervizí examinátora. Oblast vyšetření nemusí nutně respektovat téma vytažené otázky zvláště v případě překrývajících se témat.

  4. V rámci teoretické části zkoušky bude zodpovězena druhá otázka ze dvojice.

   Může být dokončena diskuse k první otázce, kterou student prakticky provedl u lůžka.

  5. Student popíše EKG křivku vybranou ze souboru pěti vzorových zcela základních EKG záznamů.

  6. Zvláštní důraz bude kladen na provedení fyzikálního vyšetření. Student by měl demonstrovat zkoušejícímu schopnost praktického provedení části vyšetření.

  7. Examinátor ohodnotí celkový výkon studenta známkou. Nezvládnutí praktických dovedností alespoň na úrovni „dobře“ je důvodem pro opakování zkoušky i při uspokojivých teoretických znalostech.

    

 3. Příprava ke konání zkoušky z interní propedeutiky

 1. Příprava probíhá kontinuálně v průběhu zimního semestru v rámci výuky propedeutiky. Vyučující stáží musí studenty maximálně stimulovat k nácviku propedeutických dovedností – během stáží u lůžka je třeba minimalizovat suplování teoretické výuky a naopak maximálně využít prostor pro vyšetřování pacientů.

 2. Je žádoucí, aby výuka probíhala podle sylabu předmětu a kopírovala tematicky přednášky z interní propedeutiky (viz příloha).

 3. Dále je vhodné, aby studenti průběžně po dobu semestru vypracovávali anamnézy a poměrnou část fyz. vyšetření, které již ovládají, písemně tak, aby ovládli schopnost třídit a spojovat anamnestické údaje.

 4. Získání znalostí ve čtení EKG záznamu. V rámci stáží u lůžka nemocného je třeba se systematicky věnovat tréninku hodnocení EKG záznamu tak, aby student spolehlivě zvládl popis fyziologické křivky a nejběžnějších patologií.

   

 1. Podklady pro přípravu ke zkoušce z interní propedeutiky

     1. Základním materiálem pro studium jsou učebnice propedeutiky.

 • Ladislav Chrobák a kol. Interní propedeutika. Grada 2007, 244 s.

 • Pavel Klener a kol. Propedeutika ve vnitřním lékařství. Galén 2009, 324 s.

 • Žák, Petrášek: základy vnitřního lékařství, Praha, Galén 2011.

     1. Vzorový chorobopis a vzorové fyzikální vyšetření

     2. Sylabus výuky interní propedeutiky, který definuje rozsah znalostí a dovedností


Zkoušku z Interní propedeutiky studenti konají na té interní klinice, na které absolvovali stáže. Za veškeré záležitosti, které s organizací zkoušek souvisejí, je vždy zodpovědný určený pedagog příslušné kliniky.

Zkoušky se konají 22.1.-16.2.2018 (řádné termíny). Jednotlivé interní kliniky mohou podle svého uvážení vypsat předtermíny před začátkem zkouškového období, stejně jako dodatečné termíny po skončení zimního semestru.  

Ke zkoušce se studenti přihlašují prostřednictvím SIS.  

Ke zkoušce se dostavte ve 13. hodin v den konání zkoušky před sekretariát kliniky, budova U Nemocnice 1, přízemí. Budete vyzvednuti zkoušejícím a odvedeni na lůžkové oddělení, kde bude probíhat vlastní zkouška. Ke zkoušce je nutný bílý plášť s upevněnou identifikační kartou studenta, fonendoskop, psací potřeby.

Upozorňujeme, že dle nového Studijního a zkušebního řádu, který je účinný od 1. 10. 2017 termín zkoušky propadá když: ,,Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje zkoušející nebo předseda zkušební komise“

Jméno zkoušejícího sdělí sekretariát příslušné kliniky, na které má zkouška probíhat.

Za včasnou je považována omluva do 3 pracovních dnů před termínem zkoušky, kdy je možno se odhlásit ze zkoušky v SISu. Den zkoušky je den čtvrtý.

Otázky pro zkoušku z interní propedeutiky naleznete zde.

 


 

 

 

Výuka - Interní propedeutika - Zkouška