Pochopení EKG a jeho význam pro praxi


Pochopení EKG a jeho význam pro praxi je povinně volitelný předmět, určený pro studenty 5. a 6. ročníku oboru Všeobecné lékařství. Výuka probíhá po dobu jednoho semestru formou přednášek a seminářů v celkovém rozsahu 30 hodin; je zakončena zápočtem. Předmět je ohodnocen 4 kreditními body (EC).
Garantem předmětu je prof. MUDr. Jan Malík, CSc (jmali(zavináč)lf1.cuni.cz)

Témata seminářů:
    1. Základy hodnocení EKG
    2. Ischemická choroba srdeční v EKG obraze a hypertrofie komor
    3. Bradydysrytmie
    4. Tachydysrytmie 1.část, 2. část
    5. Kardiostimulace (a plicní embolie)

Prezentace a další podklady budou postupně umisťovány na Výukový portál 1. LF UK - http://portal.lf1.cuni.cz/disciplina-21-kardiologie-angiologie

Poprvé se sejdeme první středu zimního semestru 2016 -tedy 5.října v 14,00 hodin v Charvátově síní 3. interní kliniky (U nemocnice 1), dále ve stejnou dobu každou středu zimního semestru!

Předmět bude vyučován formou přednášek a praktických cvičení, během kterých si studenti aktivně osvojí popis nejrůznějších EKG patologií. Největší pozornost bude věnována klinicky nejčastějším a nejzávažnějším EKG nálezům. Studenti se prakticky naučí rozpoznat akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku, známky subendokardiální ischemie myokardu, stav po prodělaném Q-IM, AV blokády, sinus arresty, komorové a supraventrikulární extrasystoly, raménkové blokády, fibrilaci síní, typický a atypický flutter síní, tachykardii se širokými komplexy QRS, fibrilaci komor, základní supraventrikulární tachykardie a základní typy kardiostimulace. U jednotlivých diagnóz bude krátce zmíněn i základní terapeutický postup. Kromě popisu 12-svodového EKG bude vysvětlen i přínos holterovského vyšetření, telemetrického monitorování a zátěžových EKG testů. Látka bude průběžně opakována v praktických cvičeních, aby si studenti bezpečně osvojili popis základních patologií. Protože je naším cílem, abyste se ekg naučili, bude zápočet udělován výhradně na základě (správného) popisu ekg křivek.

POZOR: z naší statistiky vyplývá, že zápočet snadno a na první pokus získají ti, co na semináře chodí. Naproti tomu úspěšnost těch, co "odchodí" jen pár prvních seminářů se limitně blíží nule.

Přihlašte se tedy, jen pokud to myslíte vážně!

 

 

 

     

 

Výuka - Volitelné předměty - Pochopení a význam EKG