Ocenění pracovníků kliniky

Řada pracovníků kliniky je pravidelně oceňována - ceny ministra, čestná členstvi, ceny za publikace a prezentace na sjezdech. Podrobně jsou uvedeny ve výročních zprávách kliniky.

významná ocenění, která naši pracovníci obdrželi v r. 2011

 • as. K. Šimůnková: cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP za nejlepší časopisecké publikace mladých autorů v r. 2010 – za soubor prací se steroidologickou problematikou
 • as. K. Šimůnková: cena České endokrinologické společnosti ČLS JEP „Cena Jaroslava Páva“ za originální článek
 • as. K. Šimůnková: cena za nejlepší POSTER, Congress on Steroid Research, Chicago
 • as. E. Potluková: cena za 2. místo v soutěži O nejlepší práci z oboru Klinická farmakologie uveřejněnou v roce 2010 vyhlášenou děkanem 1. LF UK ve spolupráci s Pharmaceutical Research Associates CZ, s.r.o.
 • Dr. J. Škrha jr. a kol.: diplom za 1. místo POSTER – 47. diabetologické dny, Luhačovice, 2011
 • prof. Svačina: cena České diabetologické společnosti ČLS JEP „Cena prof. Syllaby“ MONOGRAFIE Poruchy metabolismu a výživy. Galén 2010.
 • prof. Marek: jmenován čestným členem Polské endokrinologické společnosti
 • prof. Petrášek: učebnice VŠ A. Žák, J. Petrášek et al. Základy vnitřního lékařství (Praha Galén 2011, 523 s., ISBN 978-80-7262-697-7) získala Cenu rektora UK

významná ocenění, která naši pracovníci obdrželi v r. 2009

 • prof. J. Škrha: pamětní medaile 1. LF UK v Praze z 30.9.2009
 • doc. R. Holaj se spoluautory: prof. J. Widimský, as. B. Štrauch, doc. T. Zelinka, as. O. Petrák: cena ministryně zdravotnictví za výzkum a vývoj za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje: Srovnání morfologických a funkčních cévních změn u nemocných s různými formami arteriální hypertenze
 • as. B. Štrauch: 2. místo v soutěži o cenu České společnosti pro hypertenzi za rok 2009  za  původní práce v oblasti  arteriální hypertenze.
 • vítěz v soutěži o Prusíkovu cenu v kategorii časopiseckých prací:

Holaj R., Zelinka T., Petrák O., Štrauch B., Vránková A., Majtan B., Spáčil J., Malík J., Widimský J. Jr.

za práci „Increased carotid intima-media thickness in patients with pheochromocytoma in comparison to essential hypertension“

 • prof. J. Petrášek: pamětní medalie UK z 24.9.2009
 • prof. J. Petrášek: Čestné členství České kardiologické společnosti
 • doc. T. Zelinka: Cena Karla Šilinka za nejlepší seminární přednášku v EÚ
 • as. B. Štrauch: 2.místo za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze (ČSH)
 • Vrablík M., Češka R. a kol.: 1.cena ČIS v kategorii knižní publikace (Preventivní medicína)
 • Tuka V., Kasalová Z., Malík J.: 1.cena ČIS v kategorii původní práce autorů do 35 let
 • as. O. Petrák: cena „The Jiří Widimský, Sr. Award“ (Evropská společnost pro hypertenzi)
 • Dr. M. Mráz: Cena ČIS a SIS v oboru diabetologie a endokrinologie (XXVIII. dny mladých internistů)
 • Dr. B. Majtan: nejlepší práce Postgraduální sekce-část klinická I a II  10. studentské vědecké konference 1. LF UK
 • Dr. V. Tuka: 1.cena za nejlepší vědeckou práci studentů 1.LF UK v kategorii doktorských studijních programů (Správní rada Nadačního fondu Scientia)
 • Dr. M. Mráz: 2.cena za nejlepší vědeckou práci studentů 1.LF UK v kategorii doktorských studijních programů (Správní rada Nadačního fondu Scientia)
 • MUDr. Jan Škrha (jr): Mimořádná cena rektora UK za studijní a vědecké výsledky během studia medicíny na 1. LF UK
 • MUDr. B. Štrauch - 2. místo za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze (spol. SERVIER, ČSH) - za období 1.4.08-31.3.09
 • Cena předsednictva ČLS JEP a cena České internistické společnosti za nejlepší publikaci: Preventivní medicína, Fait T, Vrablík M, Češka R a kol. Maxdorf Jessenius, Praha, 2008, s. 551
 • Reinišova cena za práci 2008 (udělena na Angiologických dnech 2009): Tuka V, Slavikova M, Kasalova Z, Malik J: Factors associated with impaired arterial adaptation to chronically high wall shear rate in the feeding artery of PTFE grafts. Am J Nephrol 2008;28:847-852
 • MUDr. O. Petrák - Jiri Widimski sr. Award  udělena Evropskou společností pro hypertenzi na 19.evropském kongresu o hypertenzi
 • MUDr. J. Kudlička: Cena za nejlepší příspěvek v roce 2009 do WikiSkript za článek "Membránový potenciál a jeho změny (RP, AP, PSP), šíření AP". Cena byla udělena Komisí pro elearning 1. LF UK ve spolupráci se Spolkem mediků.

významná ocenění, která naši pracovníci obdrželi v r. 2008

MUDr. Lenka Bošanská – Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy za výsledky dosažené v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu

doc. MUDr. Robert Holaj, CSc, MBA. Prusikova cena za nejlepší publikovanou práci v oboru angiologie v roce 2007 udělena Českou angiologickou společností

doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc. – 1. místo za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze (Servier + Česká společnost pro aterosklerózu)

MUDr. Lenka Bošanská

1.        1. místo v sekci Endokrinologie a 2. místo v postupovém kole vítězů, 19. Evropská studentská konference (19th European Students' Conference), 29.9.-3.10.08, Lékařská fakulta Charité, Humboldtova Univerzita Berlín, Německo

2.        1. místo v postgraduální klinické sekci, 9. Studentská vědecká konference 1. LF UK, 21.5.2008, Praha

MUDr. Jaromír Křemen - ESPEN TRAVEL AWARD 2008 na kongres ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition).

MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., MUDr. Zdislava Krupičková (Kasalová), Ph.D., doc. MUDr. Jan Malík, CSc. – vítězové v soutěži o Reinišovu cenu za rok 2008 (Česká angiologická společnost J.E.Purkyně ve spolupráci se spol. KRKA ČR) za práci Factors associated with impaired arterial adaptation to chronically high wall shear rate in the feeding artery of PTFE grafts.

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. – 2.cena za nejlepší původní práci z oblasti aterosklerózy za rok 2007-2008 publikovanou v časopise Metabolism 57:1088-1092;2008 udělená Českou společností pro aterosklerózu ve spolupráci s firmou Zentiva.

Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc. – Zlatá pamětní medaile UK udělená rektorem profesorem Václavem Hamplem u příležitosti významného životního jubilea a zásluh za rozvoj vědecké a pedagogické práce.

Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc. – Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2008 udělená u příležitosti konání XII.ročníku kongresu GDO v Ostravě.

fakultní ocenění

MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. – 1.cena za nejlepší vědeckou práci studentů 1.LF UK v kategorii postgraduální student udělená prof. Zimou, předsedou správní rady NF Scientia.

MUDr. Miloš Mráz – 2. cena za nejlepší vědeckou práci studentů 1.LF UK v kategorii postgraduální student udělená prof. Zimou, předsedou správní rady NF Scientia.

Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. – Pamětní medaile 1.LF UK při příležitosti životního jubilea.

významná ocenění, která naši pracovníci obdrželi v r. 2007

 • prof. J. Marek: Čestné členství Slovenské endokrinologické společnosti
 • Hypertension Excellence Centre of the European Society of Hypertension: uděleno Centru pro hypertenzi UK - 1.LF a VFN
 • President SRNT Europe 2006-2007: MUDr. E. Králíková
 • Cena ČES ČLS JEP za nejlepší původní práci v roce 2007:  Ježková J, Marek J, Hána V, Kršek M, Weiss V, Vladyka V, Liščák R, Vymazal J, Pecen L. Gamma Knife Radiosurgery For Acromegaly - Long-Term Experience. Clinical Endokrinology, Vol. 64, no. 5, 2006, p. 588-595.
 • Cena ČES ČLS JEP na nejlepší knižní publikaci v roce 2007:  Kršek M, Hána V, et al. Cushingův syndrom. Galén, Praha, 2006, ISBN 80-7262-399-0.
 • Cena předsednictva ČLS JEP za knižní publikace:  Kršek M, Hána V, et al. Cushingův syndrom. Galén, Praha, 2006, ISBN 80-7262-399-0.
 • Reinišova cena:  Tuka V, Slavíková M, Svobodová J, Malík J. Diabetes and distal access location are associated with higher wall shear rate in feeding artery of PTFE grafts. Nephrol Dial Transplant 2006; 21(10): 2821-2824
 • Cena České společnosti pro hypertenzi: Dr. B. Štrauch

významná ocenění vědecké a publikační činnosti v r. 2006

 • prof. Richard Češka zvolen předsedou České internistické společnosti (ČIS) a prof. Jiří Widimský místopředsedou ČIS
 • MUDr. J. Malík a spol.: Prusíkova cena na Tradičních Angiologických dnech 2006
 • prof. MUDr. J. Marek, DrSc. Čestné členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně, Čestné členství České společnosti dějin vědy - lékařská a farmaceutická sekce, Zlatá medaile University Karlovy v Praze, Pamětní list UK - 1.lékařské fakulty, Cena předsednictva České lékařské společnosti J.E. Purkyně za nejlepší knižní publikaci, Cena internistické společnosti ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci
 • MUDr. D. Michalská: Cena Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu za nejlepší původní práci v oboru klinické osteologie v roce 2005 za práci : Michalská D a kol: The Effect of Raloxifene after Discontinuation of Long-Term Alendronate Treatment of Postmenopausal Osteoporosis J Clin Endocrinol Metab 91,3,970-877, 2006
 • prof. Svačina zvolen znovu do výboru Diabetologické společnosti, České společnosti zdravotnické informatiky a nově do výboru České obezitologické společnosti
 • prof. Svačina obdržel medaili ČVUT 1.stupně
 • prof. Svačina jmenován členem Vědecké rady ČVUT a Vědecké rady LF UK Hradec Králové a nově Vědecké rady LF UK Plzeň
 • prof. Svačina předsedou grantové komise č. 9 IGA a členem subkomise pro zdravotnické obory Akreditační komise MŠMT
 • prof. J. Škrha obdržel medaile EASD Alberta Renolda za mnohaletou činnost pro Evropskou diabetologickou společnost (udělena na 42.kongresu EASD v Kodani)
 • prof. J. Štěpán obdržel čestné členství SMOS (Společnost pro metabolická onemocnění skeletu)
 • prof. Jiří Widimský se stal členem Editorial Boardu mezinárodního časopisu Kidney and Blood Pressure Research
 • as. Tomáš Zelinka získal 1.cenu České společnosti pro hypertenzi za rok 2006

ocenění vědecké a publikační činnosti v r. 2005

 • doc. Češka - prezident 75.kongresu EAS (Praha, duben 2005)
 • as. Štrauch - prof. Jiří Widimský Award (cena pro mladé výzkumníky ze střední a východní Evropy za výzkum v oblasti hypertenze), udělila European Society of Hypertension na 15.evropském kardiologickém kongresu o hypertenzi, Milán
 • Dr. Křemen - ESPEN 2005 Travel Fellowship (cena pro vědce do 35 let) za práci J. Křemen, J. Bláha, K. Anderlová, Š. Svačina, R. Hovorka, M. Haluzík: "Intensive insulin therapy in critically ill patients: comparison of standard protocol and automatised computer algorithm"
 • doc. Haluzík - cena České diabetologické společnosti za nejlepší publikaci
 • Dr. Petrák - 2.místo na XXXI.dnech mladých kardiologů za práci "Markery endoteliální dysfunkce u sekundární hypertenze po specifické léčbě"
 • prof. Svačina - březen 2005: přednáška v rámci endokrinologických výzkumných seminářů na NIH v Bethesdě "Matematické modelování a kvantitativní vztahy u diabetu a metabolického syndromu"

 

         

Věda a výzkum - Ocenění pracovníků kliniky