Historie

       Klinika vznikla v květnu 1945, když prof. Josef Charvát obsadil část prostor v josefinském traktu všeobecné nemocnice. Oficiálně byl pověřen vedením kliniky 12.10.1945 a jejím přednostou až 13. února 1948! Teprve později a postupně (1950 - 1969) získal převážnou část bývalé divizní nemocnice, která je nyní hlavní částí kliniky. 1957 byla zřízena výzkumná Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus, 1963 radioizotopové laboratoře a 1963 Oddělení péče o nemocné.

       Po odchodu prof. Charváta z místa přednosty kliniky se jejím šéfem stává prof. Vladimír Pacovský. V letech 1970 - 1972 jsou kompletně přestavěny prostory kliniky v josefinském traktu a vybudováním koronární jednotku a odd. intermediární péče poprvé realizován systém diferencované péče o interní nemocné, doplněný jednotkou pro doléčování nemocných (odd. D) v areálu Psychiatrické léčebny v Praze 8 - Bohnicích (tato lůžka se v roce 1985 přestěhovala do prostor interní nemocnice v Praze 1, U Staré školy a v roce 1997 se stala součástí Geriatrického odd. VFN v Londýnské ulici). V roce 1972 byla také rekonstruována cytogenetická laboratoř. Poslední velká přestavba byla realizována v letech 1982 až 1984, kdy byly prostory severní části 2. patra divizní nemocnice přestavěny na Jednotku intenzivní metabolické péče.

V letech 1974 - 1990 působil na bázi kliniky Kabinet gerontologie a geriatrie ILF.

1.11.1990 se třetím přednostou kliniky stává prof. Josef Marek.

1993 uvedena do provozu celoklinická počítačová síť, završující postupné zavádění výpočetní techniky (již od roku 1972). V roce 1997 je klinická síť propojena se sítí 1. LF a jejím prostřednictvím s internetem, v roce 1998 se stává součástí intranetu VFN.

Od 1.12.2001 je přednostou kliniky prof. Štěpán Svačina, zaměřením obezitolog a diabetolog, děkan 1. lékařské fakulty 1999 - 2005, primářem MUDr. Petr Sucharda, CSc.

V letech 2005 - 2006 probíhá konečně generální oprava pláště (fasády) historické budovy bývalé koleje novoměstských jezuitů (budována 1659 - 1759 podle plánů Carla Luraga).

Od května 2006 je ve zrekonstruovaných prostorách kliniky umístěn Společný příjem interních nemocných, na jehož provozu se pracovníci 3. interní kliniky podílejí zásadní měrou.

Charakteristika pracoviště a výroční zprávy - Historie