Grantové projekty aktuálně řešené na 3. interní klinice

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Genetika a faktory životního stylu u dětí s metabolickým syndromem a jejich rodinných příslušníků. Diagonostika a ovlivnění.

NS10589-3/GIGH -0913-00-3-203. 2009-2011

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Genetické faktory určující riziko aterotrombotických cévních příhod u nemocných bez klasických rizikových faktorů aterosklerózy a u pacientů léčených statinem

NT 12217-5/2011 GIGH 1120. 2011-2015

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Úloha hormonů tukové tkáně při vzniku a rozvoji arteriální hypertenze u pacientů s obezitou

IGA MZ ČR 10024-4. 2008-2011

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. - spoluřešitel

Vliv ghrelinu a estrogenů na metabolický syndrom u obézních myších samic (hlavní řešitel RNDr. B. Železná, CSc., VÚOCHB) GAČR 303/09/0744, 2009-2011

Prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

Hypotalamo-hypofyzární dysfunkce u pacientů s chronickým subdurálním hematomem

IGA: NS-9794-3 , 2009-2011

Doc. MUDr. Jan Malík, CSc. Kardiovaskulární postižení u nemocných s chronickým onemocněním ledvin IGA: NS105920-3/2009, 2009-2011

Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. – spoluředitel Hlavní řešitel doc. MUDr Marie Černá, CSc, 3. LF UK Úloha prolaktinu v imunitní reakci při bakteriální infekci. IGA: NS9970-4/2008

2009 - 2011

MUDr. Eliška Potluková, Ph.D. Komplement v patogenezi autoimunitních tyreopatií

IGA: NS 10662-3/2009, 2009-2011

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Analýza nákladové efektivity diagnostiky a léčby metabolických a endokrinologických onemocnění IGA MZČR NS10595, 2009-2011

MUDr. Ivan Raška, Ph.D. Kostní metabolismus u pacientů s diabetem mellitus 2. typu: úloha receptoru pro pokročilé produkty glykace (RAGE) a polymorfismů jeho genu IGA: NT 11335-6/2010, 2010-2015

MUDr. K. Šimůnková, Ph.D. – hl.řešitel, prof. MUDr. Václav Hána, CSc. a prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. - spoluřešitelé Standardizace dynamických testů hypokortikalismu

IGA: NT 11 277 , 2010-2015

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. - spoluřešitel

Analýza genetické predispozice k nežádoucím účinkům hypolipidemické léčby. (hlavní řešitel Ing. J. A. Hubáček, IKEM)

NT 11307-5/2010 GIGS 1012. 2010-2014

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Vliv faktorů zevního prostředí, genetické predispozice a psychologický vliv genetického testování na účinnost hypolipidemické léčby

NS 10579-3/2009 GIGH-0911-00-3-203. 2009-2011

MUDr. Vít Zikán, Ph.D. Denzita kostního minerálu, kostní remodelace a tělesné složení u pacientů s roztroušenou sklerózou dlouhodobě léčených glukokortikoidy: vztah k odlišným genotypům receptoru pro vitamin D IGA: NS10564-3/2009, 2009-2011


Věda a výzkum - Aktuálně řešené grantové projekty